สยามวิชชาลัย-sv-icon1

การเรียนรู้ เกิดได้ ทุกที่ ทุกเวลา

ม.ปลาย แผน วิทย์-คณิต และ วิทย์-วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เปิดเรียนสมัคร มิถุนายน 2565 เริ่มเรียน ตุลาคม 2565
เร็วๆ นี้
Previous slide
Next slide

เรียนรู้แบบสยามวิชชาลัย 
ด้วย 6 หลักการ

 #01 การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

Nonformal & Informal Education : จัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น โดยปรับใช้หลักสูตรแกนกลาง เรียนเฉพาะวิชาที่สำคัญ เพิ่มโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์

#02 การศึกษาทางไกล

Distance Education : เพิ่มโอกาสในการศึกษาได้มากขึ้น ออกแบบ จัดสรร เวลาเรียนได้ด้วยตนเอง อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ มีเวลาไปค้นหาสิ่งที่ตนเองสนใจได้มากขึ้น

#03 เรียนรู้ผ่านระบบ Online

Online Learning : เรียนผ่านโปรแกรมการเรียนรู้แบบ online เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น มีเวลาทบทวนบทเรียน ได้ความรู้ที่ up to date  

#04 เรียนรู้แบบชี้นำตนเอง

Self-Directed Learning : เริ่มจากแรงจูงใจของผู้เรียน สู่กระบวนการเรียนรู้-ความรับผิดชอบ-การวางแผน-การออกแบบการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย โดยมีผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (อาจารย์ฺที่ปรึกษา) คอยแนะนำอย่างถูกต้อง

#05 เรียนรู้ผ่านโครงงาน

Project Based Learning : เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน บูรณาการความรู้จากหลากหลายวิชาและทักษะ นำมาสร้างเป็นผลงาน และเรียนรู้ผ่านกระบวนการลงมือทำ 

#06 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Lifelong Learning Skill : ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ทักษะที่จำเป็นการบุคคลทุกช่วงวัย เพื่อให้ปรับตัวได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตได้ดี

ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

Siam Vijjalaya Learning Center

จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

การศึกษาทางเลือกสำหรับทุกคน โทร. 02-147 5198

เรียนรู้ผ่านระบบ Online

(Online learning)

จัดการศึกษาทางไกล

(Distance Education)

ใช้วิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน

(Project Based Learning)

เรียนรู้แบบชี้นำตนเอง

(Self-Directed Learning)

สอบถามเรื่องการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
หรือการสมัครเรียน SCAN เลย

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” -Mahatma Gandhi

“ใช้ชีวิตให้เสมือนว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
เรียนรู้ให้เสมือนว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด.” - มหาตมา คานธี

จิลล์

แนะนำศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย

จัดเวลาเรียนเองได้ ออกแบบตารางเรียนเองได้ เรียนเวลาไหนก็ได้ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา การศึกษาไม่จำกัดอยู่ในห้องเรียนอีกต่อไป ที่สำคัญได้วุฒิรับรอง สามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษา หรือ นำวุฒิไปสมัครงานก็ได้

แนะนำแผนการเรียน

การศึกษาที่ยืดหยุ่น ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น แผนการเรียนเราตั้งต้นไว้ให้ทุกคนสามารถเรียนได้ และทุกอาชีพที่อยากเป็นเรียนด้วยแผนการเรียนของเราได้

สยันต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

5/5
update ล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ โครงการก่อการครู เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

อ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย อ.หม่ำ อัมพวรรณ ศิริรักษ์ อ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี และศูนย์การเรียนในเครือข่าย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียน ในโอกาสสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียน นายฉันทพัฒน์ พูลอ่ำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผ่านรอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ประจำปีการศึกษา 2567

Read More »

ภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน เข้าพบ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

อ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัยภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน เข้าพบ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และ โรงเรียนบี เวล แคร์ การบริบาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และ โรงเรียนบี เวล แคร์ การบริบาล

Read More »