วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้สอบนำเสนอโครงงานเรื่อง “สื่อการเรียนรู้อาชีพนักดับเพลิงสำหรับเด็กอนุบาลด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint” โดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.ชี่ ภัสจณา งามทิพากร และอ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน