เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดสอบนำเสนอโครงงานโดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.ภัสจณา งามทิพากร อ.อ๋อม ณัฐชา ไชยศรี และอ.โอ้ ชนวีร์ บุญอิน เป็นกรรมการในการสอบ ร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงานของผู้เรียน