วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ผู้เรียนโครงการ CAN รุ่น 4/65 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้นำเสนอโครงงานเรื่อง “Euphoria” โดยมี อ.จิลล์ พรมดี อ.ชี่ ภัสจณา งามทิพากร และครูหม่ำ อัมพวรรณ สิริรักษ์ มาร่วมประเมินผลและช่วยแนะนำการพัฒนาโครงงาน ผลงานเป็นที่น่าประทับใจ ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ มีพัฒนาการอย่างบูรณาการ การเรียนรู้ผ่านโครงงานทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสถ่ายทอดสิ่งที่ผู้เรียนสนใจและถนัด ตามศักยภาพที่ควรได้รับการพัฒนา