วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการฯสมาคม และนางศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาภาคบังคับ และสัมภาษณ์เพื่อเทียบโอนประสบการณ์ให้กับเยาวชนที่ได้สมัครและเรียนรู้กับศูนย์การเรียน โดยมีนายกฤตณ์พัทธ์ หิรัญปุณยโชติ ผู้อำนวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี