🌎🟨 สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม online ในหัวข้อ

🔺 Active learning city” /เมืองแห่งการปฎิบัติการเรียนรู้
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบและวิจัยเมือง
รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง
หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00น.
ช่องทาง Zoomอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดที่ 80 คน
🔺 ผู้ที่ผ่านการอบรม รับเกียรติบัตร online
🔸 ลงทะเบียนสมัครอบรมได้ทาง https://forms.gle/65N3EE4A4vKt8QX58