วันที่ 1 กันยายน 2565 การเรียนการสอนวันแรกของผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดการศึกษาโดยการดูแลของสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเครือข่ายสมาคมการศึกษาศูนย์การเรียน

#learningcity #นนทบุรีจะไม่มีเด็กdropout