วันที่ 25 ธันวาคม 2565 นางสาวนิภาธร สุวรรณนาค ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ในการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี