วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เด็กชายพสุพัฒน์ พิศุทปภานนท์ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2) ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี