วันที่ 19 มกราคม 2566 กิจกรรมการเรียนการสอน ของผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดการศึกษาโดยการดูแลของสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเครือข่ายสมาคมการศึกษาศูนย์การเรียน