วันที่ 15 มกราคม 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย วิชา English ครูก้อย และ วิชาสังคม อ.โหน่ง เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom