วันที่ 12 มีนาคม 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย วิชา สังคมศึกษา อ.โหน่ง และ วิชาภาษาไทย อ.ชี่ เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom