วันที่ 8 มีนาคม 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย วิชา Life&Work Skill – my mapping / Connecting อ.จิลล์ และ วิชาApp for Creative อ.โฮป เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom