วันที่ 11 มิถุนายน 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย วิชาภาษาไทย อ.ปุณ และ วิชาวิทยาศาสตร์ อ.ปอ เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom