วันที่ 1 4 มิถุนายน 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย การเรียนเสริมLife&Work Skill – Survivor Skill อ.ชี่ เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom