วันที่ 14 มิถุนายน 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย การเรียนเสริมApp for Creative – ครูโฮป เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom