เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย การเรียนเสริมหัวข้อ LGBT+ โดย อ.อ๋อม เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom