เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย การเรียนเสริมหัวข้อ App for Creative – ครูโฮป เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom