วันที่ 11 มกราคม 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมสำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย วิชา Life&Work Skill – Global Citizen กับความหลากหลาย อ.จิลล์ พรมดี และ วิชา App For Creative ครูโฮป เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom