เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย วิชาสังคมศึกษา อ.โหน่ง เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom