วันที่ 15 ตุลาคม 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย วิชาภาษาอังกฤษ อ.ก้อย และ วิชาวิทยาศาสตร์ อ.ปอ เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom