วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย การเรียนเสริมหัวข้อการทำโครงงานและแฟ้มสะสมผลงาน – อ.อ๋อม และ App for Creative – ครูโฮป เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom

#สยามวิชชาลัย #การศึกษาทางเลือก #เรียนออนไลน์ #มัธยมศึกษา