วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมวิชาการ สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย วิชาภาษาไทย อ.ปุณ และ วิชาสังคมศึกษา อ.โหน่ง เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom

#สยามวิชชาลัย #การศึกษาทางเลือก #เรียนออนไลน์ #มัธยมศึกษา