วันอาทิตย์ที่19 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมสำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย การใช้งานระบบ การทำแฟ้ม การบ้าน การส่งงาน การเรียนเสริม และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ – อ.อ๋อม เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom