วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เรียนเสริมWork Skill เรื่องความยั่งยืน – เรียนเสริมบูรณาการวิชาการ เรื่อง idea ที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืน – อ.จิลล์ เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom