วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย พบครูที่ปรึกษา รายงานความคืบหน้าแบบฝึก – อ.อ๋อม เรียนเสริมวิชาการ English เรื่อง Relative Clauses – ครูก้อย และเรียนเสริมวิชาการ สังคม เรื่อง ศาสนาเปรียบเทียบ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู – อ.โหน่ง เป็นผู้สอน ผ่านทางโปรแกรม Zoom