วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ปฐมนิเทศและการเรียนการสอนของผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดการศึกษาโดยการดูแลของสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเครือข่ายสมาคมการศึกษาศูนย์การเรียน