วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2566 และการเรียนการสอนของผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดการศึกษาโดยการดูแลของสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเครือข่ายสมาคมการศึกษาศูนย์การเรียน