เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2567 สำหรับผู้เรียนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จัดการศึกษาโดยการดูแลของสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเครือข่ายสมาคมการศึกษาศูนย์การเรียน