เมื่อวันที่ 26 มีนาคม สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรมอบรมรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ ถ่ายรูปด้วยมือถือ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ คุณศรุตน์ สุนิรันดร์