เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย โครงการCAN จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อ”พื้นที่เรียนรู้พิเศษของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” สำหรับผู้ที่สนใจร่วมพูดคุย รับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ อาคารสัมมนา1 ชั้น2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช