เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2567 ตัวแทนคณะอาจารย์จากศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย นำโดย อ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย นางสาวณัฐชาไชยศรี นายธีรเดช ศุภธีรสุพงศ์ และนางสาวเทียมเดือน ชาญสุวรรณ เข้าจัดกิจกรรม ในหัวข้อ “เข้าใจตนเอง และเข้าใจความถนัดของตนเองผ่านลายนิ้วมือ” ในสถานพินิจ คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจตนเอง และทราบความถนัดของตนเองเพิ่มขึ้น ผ่านการดูลักษณะเฉพาะของลายนิ้วมือ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี