เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรมอบรม online ในหัวข้อ “ดูแลตนเองให้ SMARTด้วยวิถีแพทย์แผนไทย”โดยวิทยากรอาจารย์แพทย์แผนไทย พท. หฤทัย เตชะวชิรกุล ทางสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตขอขอบคุณอาจารย์แพทย์แผนไทย พท. หฤทัย เตชะวชิรกุล ที่มาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้