นางสาวจิลล์ พรมดี นายกสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมประชุมเชิงวิชาการ 30th EAFAE general assembly (EAFAE GA) & 2023 International conference on Adult Education & Lifelong learning (AdELL 2023) ณ ประเทศฮ่องกง