ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดสอบนำเสนอโครงงานผู้เรียนโครงการCAN สอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ผู้เรียนมีความพร้อมในการสอบปลายภาคและสำเร็จผ่านลุล่วงเป็นอย่างดี