ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดการสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 ผู้เรียนมีความพร้อมในการสอบปลายภาคและสำเร็จผ่านลุล่วงเป็นอย่างดี