วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-ม.6) โดยมี อ.จิลล์ (ผอ.จิลล์ พรมดี) และ อ.ชี่ (อ.ภัสจณา งามทิพากร) เป็นผู้ปฐมนิเทศ แนะนำการเรียนการสอน และวิธีการเรียนใน ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย