วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) โดยมี อ.จิลล์ (ผอ.จิลล์ พรมดี) และ อ.ชี่ (อ.ภัสจณา งามทิพากร) เป็นผู้ปฐมนิเทศ แนะนำการเรียนการสอน และวิธีการเรียนใน ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย