ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้เรียนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยมี ผอ.จิลล์ พรมดี และอ.ภัสจณา งามทิพากร เป็นผู้ปฐมนิเทศ แนะนำการเรียนการสอน และวิธีการเรียนในศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย