เรื่อง อนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565