วันที่ 22 เมษายน 2565 กรรมการสมาคมฯ นางสาวจิลล์ พรมดี และนางสาวภัสจณา งามทิพากร ตัวแทนสมาคมฯ และผู้จัดการศึกษาในศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กที่ตกหล่น หัวข้อ “ การเสริมสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น “ พร้อมมอบเสื้อสมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ทีมเครือข่ายศูนย์การเรียน ได้แก่ ศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ ศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์น บอสโก ศูนย์การเรียนเซนต์เทเรซา ศูนย์การเรียนเดวิด คอลลินส์ และศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ให้กำลังใจกันในการร่วมขับเคลื่อน มาตรา12