วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย นำโดย นางสาวจิลล์ พรมดี และนางสาวภัสจณา งามทิพากร ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบศูนย์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม