วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. กรรมการสมาคมฯ นางสาวจิลล์ พรมดี และนางสาวภัสจณา งามทิพากร ตัวแทนสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนากลไกและสร้างความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อนพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อจัดทำกรอบแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านช่องทาง Zoom