วันที่ 20 มกราคม 2566 นางสาวจิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และ นางสาวภัสจณา งามทิพากร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียน ในโครงการ”การศึกษาทางเลือก…ทางเลือกใหม่ของการศึกษา” เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกรูปแบบศูนย์การเรียนแก่ผู้ปฏิบัติ โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 6-8 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร