เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 อ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับครูการศึกษานอกระบบ จัดโดย สำนักกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และ สสส. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซแอนด์คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี