เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวจิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่” ขับเคลื่อนงานสุขภาพของเยาวชนการศึกษานอกระบบ และพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือพัฒนาความรู้รอบด้านสุขภาพสำหรับเยาวชนการศึกษานอกระบบ ด้วยสถานบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย โดย สำนักกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์การเรียน กำหนดจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “กระบวนทัศน์ใหม่” ขับเคลื่อนงานสุขภาพของเยาวชนการศึกษานอกระบบ และพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพสำหรับเยาวชนการศึกษานอกระบบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และลงนำความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของการศึกษานอกระบบต่อสาธารณะและสังคม อันนำไปสู่การจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านสุขภาพให้ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์คอนเวชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร