เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 อ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย เข้าร่วมประชุมเวทีพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนภาคเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นหนึ่งในรูปแบบสถานศึกษา ร่วมผลักดันและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับตามนโยบายรัฐบาล “Thailand Zero Dropout” โดยมาตรการสำคัญประการหนึ่ง คือ การสนับสนุนให้เกิดการจัดการศึกษาและเรียนรู้ที่ยึดหยุ่น มีคุณภาพ เหมาะสมตามศักยภาพของเด็กและเยาวชน และมีแนวทางดำเนินการเพื่อให้ประเทศไทยไม่มีเด็กและเยาวชนตกหล่น หรือหลุดออกจากระบบการศึกษา ณ ห้องพลอยไพลิน กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่