เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 อ.จิลล์ พรมดี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์การเรียนสยามวิชชาลัย และ โรงเรียนบี เวล แคร์ การบริบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านการบริบาลที่ถูกต้องให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา และประสานสัมพันธ์ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันแก่ผู้เรียนของโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของโรงเรียนบี เวล แคร์ การบริบาล