เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 สมาคมภูมิปัญญาสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยความร่วมมือ ระหว่างสมาคม สอน.ประเทศไทย กับ ศูนย์การเรียน 5 แห่ง ในประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามรองรับผู้เรียนออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและ ยกระดับพัฒนาการศึกษา ให้กับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ผ่านเครือข่ายสมาคม สอน.ประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคม จ.ชลบุรี