เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผอ.จิลล์ พรมดี ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนเปิดพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพ (DJOP MINI OPEN HOUSE) “เครือข่าย เติมฝัน สร้างสรรค์ เยาวชน” ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชน เขต 6 ได้กำหนดจัดกิจกรรมแนวทางการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเข้าสู่สถานประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โครงการกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพเพื่อเด็กและเยาวชน (DJOP MINI OPEN HOUSE)  “เครือข่าย เติมฝัน สร้างสรรค์ เยาวชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชน เขต 6 มีเครือข่ายสถานประกอบการรองรับเด็กและเยาวชนในการฝึกปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และมีความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อม และได้ทดลองใช้ชีวิตภายนอกศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนร่วมกับครอบครัวชุมชนสถานประกอบการและสังคม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6